Felvételi felhívás 2019-2020-as tanév tavaszi szemeszter

 

Felvételi felhívás

 

Az Óriás Nándor Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) a Felvételi Szabályzat 6. §-a alapján a 2019-2020-as tanév tavaszi szemeszterében felvételt hirdet tagjai közé.

 

A Szakkollégium három tagozata, a Bűnügyi, Civilisztika, Elméleti-Történeti és Közjogi Tagozata lehetőséget biztosít a pályázat benyújtására.

 

Felvételi jogosultság

 

A Szakkollégium által meghirdetett felvételi eljárásra az Állam- és Jogtudományi Kar aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendes jogász szakos hallgató adhatja be jelentkezését, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

 

Tanulmányi követelmények

 

Az a hallgató nyerhet felvételt, akinek a felvételi jelentkezés félévét megelőző két lezárt félévben a súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4.00, és korrigált kreditindex-értéke szintén legalább 4.00, valamint teljesítési a Felvételi Szabályzat 5. §-ában tagozatonként meghatározott tárgyakat:

 

 1. A Bűnügyi Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Büntetőjog 1. elnevezésű kötelező tantárgyat.
 2. A Civilisztika Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Polgári jog 1. elnevezésű kötelező tantárgyat.
 3. Az Elméleti-történeti Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Római jog 2. és a Magyar állam- és jogtörténet 2. vagy az Egyetemes állam- és jogtörténet 2. elnevezésű tantárgyakat.
 4. A Közjogi Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette az Alkotmányjog 1. vagy a Közigazgatási jog 1. vagy a Nemzetközi jog 1. elnevezésű kötelező tantárgyak valamelyikét.

 

 

A felvételi eljárás menete

 

A felvételi eljárás lebonyolításáért tagozatonként felállított Felvételi Bizottságok felelnek. A Felvételi Bizottság elnöke a tagozat mentora, tagjai az Elnökség egy tagja, a tagozat vezetője, illetve a tagozat legalább két tagja.

 

A felvételi eljárás írásbeli és szóbeli fordulóból áll. A hallgató a Szakkollégiumba történő jelentkezését elektronikus úton nyújthatja be a Szakkollégium Elnökségének címezve a szakkollegium@ajk.pte.hu e-mail címen. A hallgató egyidejűleg több tagozathoz is benyújthatja jelentkezését.

 

A hallgató pályázatának tartalmaznia kell

 1. az aktív hallgatói jogviszony-igazolást,
 2. a tanulmányi követelmények teljesítésének ellenőrzését lehetővé tevő, a Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyvet vagy kreditindexet,
 3. a kitöltött jelentkezési lapot, valamint
 4. a hallgató által választott témában megírt esszét.

 

Az írásbeli forduló

 

A jelölt az írásbeli forduló keretében a jelentkezése során választott tagozat által megjelölt egy témában legfeljebb két oldal terjedelemben esszét (a továbbiakban: pályamunka) nyújt be. A pályamunka végén fel kell tüntetni az elkészítéséhez felhasznált forrásokat. A pályamunka célja, hogy a jelölt számot adjon jogászi gondolkodásmódjáról. A Felvételi Bizottság a Szabályzat 2. sz. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján értékeli a beérkezett pályamunkákat.

 

A Szakkollégium a 2019-2020-as tanév tavaszi szemeszterében tagozatonként az alábbi esszétémákat adja meg:

 

Bűnügyi Tagozat

 1. A fiatalkorúakkal szembeni büntetőjogi szankciórendszer sajátosságai
 2. Az elektronikus kapcsolattartás a büntetőeljárásban
 3. A reintegrációs őrizet
 4. A női bűnözés kriminológiai jellemzői
 5. A krimináltechnikai eljárások a gyakorlatban

 

Civilisztika Tagozat

 1. Az ági öröklés, mint hungarikum
 2. A házassági vagyonjogi rendszerek tulajdonságai és különbségei
 3. A szellemi tulajdonjogok és a Ptk. viszonya történeti szempontból és hatályos jogunkban
 4. Érvénytelenség és hatálytalanság pragmatikus megközelítésben
 5. A tulajdon korlátozásának egyes esetei

 

Elmélet-történeti Tagozat

 1. Fékek és ellensúlyok rendszere
 2. 18-19. századi bírósági rendszer
 3. Erkölcs és jog viszonya
 4. A tulajdonbizonyítás kérdése a rei vindicatiónál
 5. A petitórius és a posszesszórius jogvédelem egymáshoz való viszonya a római dologi jogban

 

Közjogi Tagozat

 1. Az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti közjogi kapcsolat jövőbeni alakulásának kihívásai a Brexit tükrében
 2. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnése
 3. Bűnügyi együttműködés az EU-ban
 4. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán 2020-as katonai akcióinak nemzetközi jogi megítélése

 

 

A szóbeli forduló

 

A Felvételi Bizottság a pályázatok beérkezési határidejétől számított 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a jelölteket

a) a felvételi írásbeli fordulójának eredményéről,

b) a felvételi szóbeli fordulójának időpontjáról és helyszínéről, valamint

c) a felvételi szóbeli fordulójának témáját kijelölő legalább egy szakcikkről.

 

A felvételi szóbeli fordulójának lebonyolítására a fenti szerinti értesítést követő legalább három, legkésőbb nyolc napon belül sort kell keríteni.

 

A felvételi szóbeli fordulója nyilvános. A felvételi szóbeli fordulója során a jelölt válaszol a pályamunkája kapcsán felmerülő kérdésekre, majd szabad diskurzus keretében kifejti a megadott szakcikkekkel, valamint az általa írt esszé témájával összefüggő álláspontját. A szóbeli forduló célja, hogy a jelölt számot adjon jogászi érvelés-készségéről. A Felvételi Bizottság a Szabályzat 3. sz. melléklétében szereplő szempontrendszer alapján értékeli a jelölteket.

 

Döntés a felvételről

 

A Felvételi Bizottság a felvételről szóló döntését az írásbeli és szóbeli forduló eredményei alapján a szóbeli forduló napján hozza meg. A felvételi eljárás során összesen 50 pont (fordulónként legfeljebb 25-25) érhető el. Felvételt az a jelölt nyer, aki a felvételi írásbeli és szóbeli fordulóján összesen legalább 35 pontot elért.

 

A pontszámokat úgy kell megállapítani, hogy a Felvételi Bizottság tagjai a Szabályzat 2., illetve 3. sz. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján egyénileg pontozzák a jelöltek írásbeli és szóbeli teljesítményét, majd a Felvételi Bizottság elnöke az adott jelölt által kapott pontszámokat átlagolja, majd lefelé kerekíti. Az egyes felvételi fordulók hivatalos eredményét az ily módon összesített pontszám jelenti. A Felvételi Bizottság egyes tagjai által adott pontszámok nem nyilvánosak.

 

Az Elnökség a Felvételi Bizottság döntésétől számított három munkanapon belül tájékoztatja a jelölteket a felvételi eredményéről, valamint a felvételt nyert hallgatók névsorát közzéteszi a Szakkollégium hivatalos weboldalán.

 

 

A pályázatok beérkezésének határideje

 

2020. február 24.

 

 

A felvételivel kapcsolatos kérdések esetén forduljon bizalommal a Szakkollégium tagjaihoz akár személyesen, akár a szakkollegium@ajk.pte.hu e-mail címen.

 

 

Kelt Pécsett, 2020. február 3.

 

Elnökség

Óriás Nándor Szakkollégium

 

Letölhető dokumentumok

Felvételi felhívás

Jelentkezési lap