Pótfelvételi felhívás 2020-2021-es tanév őszi szemeszter

Pótfelvételi felhívás

 

Az Óriás Nándor Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) a Felvételi Szabályzat 6. §-a alapján a 2020-2021-es tanév őszi szemeszterében pótfelvételt hirdet tagjai közé.

A Szakkollégium mind a négy tagozata, a Bűnügyi, a Civilisztika, az Elméleti-történeti és a Közjogi Tagozata lehetőséget biztosít a pályázat benyújtására.

 

Felvételi jogosultság

 

A Szakkollégium által meghirdetett felvételi eljárásra az Állam- és Jogtudományi Kar aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendes jogász szakos hallgató adhatja be jelentkezését, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

 

Tanulmányi követelmények

 

Az a hallgató nyerhet felvételt, akinek a felvételi jelentkezés félévét megelőző két lezárt félévben a súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4.00, és korrigált kreditindex-értéke szintén legalább 4.00, valamint teljesítési a Felvételi Szabályzat 5. §-ában tagozatonként meghatározott tárgyakat:

 1. Bűnügyi Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Büntetőjog 1. elnevezésű kötelező tantárgyat.
 2. Civilisztika Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Polgári jog 1. elnevezésű kötelező tantárgyat.ú
 3. Az Elméleti-történeti Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Római jog 2. és a Magyar állam- és jogtörténet 2. vagy az Egyetemes állam- és jogtörténet 2. elnevezésű tantárgyakat.
 4. Közjogi Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette az Alkotmányjog 1. vagy Közigazgatási jog 1. vagy a Nemzetközi jog 1. elnevezésű kötelező tantárgyak valamelyikét.

 

A felvételi eljárás menete

 

A felvételi eljárás lebonyolításáért tagozatonként felállított Felvételi Bizottságok felelnek. A Felvételi Bizottság elnöke a tagozat mentora, tagjai az Elnökség egy tagja, a tagozat vezetője, illetve a tagozat legalább két tagja.

A felvételi eljárás írásbeli és szóbeli fordulóból áll. A hallgató a Szakkollégiumba történő jelentkezését elektronikus úton nyújthatja be a Szakkollégium Elnökségének címezve a szakkollegium@ajk.pte.hu e-mail címen. A hallgató egyidejűleg több tagozathoz is benyújthatja jelentkezését.

A hallgató pályázatának tartalmaznia kell

 1. az aktív hallgatói jogviszony-igazolást,
 2. a tanulmányi követelmények teljesítésének ellenőrzését lehetővé tevő, a Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyvet vagy kreditindexet,
 3. a kitöltött jelentkezési lapot, valamint
 4. a hallgató által választott témában megírt esszét.

 

Az írásbeli forduló

 

A jelölt az írásbeli forduló keretében a jelentkezése során választott tagozat által megjelölt egy témában legfeljebb két oldal terjedelemben esszét (a továbbiakban: pályamunka) nyújt be. A pályamunka végén fel kell tüntetni az elkészítéséhez felhasznált forrásokat. A pályamunka célja, hogy a jelölt számot adjon jogászi gondolkodásmódjáról. A Felvételi Bizottság a Szabályzat 2. sz. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján értékeli a beérkezett pályamunkákat.

A Szakkollégium a 2020-2021-es tanév őszi szemeszterében tagozatonként az alábbi esszétémákat adja meg:

 

Bűnügyi Tagozat

 1. Az internetes zaklatás
 2. Gyermek tanú a büntetőeljárásban
 3. Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt
 4. A fiatalkorú bűnözés kriminológiai jellemzői
 5. Az írásvizsgálat helye a kriminalisztikában

 

Civilisztika Tagozat

 1. A törvényes zálogjog eseteinek bemutatása
 2. A gazdasági társaságok döntéshozó szerveire vonatkozó szabályozás a veszélyhelyzet alatt
 3. Munkáltató-e az Uber?
 4. A távmunka és a home office elhatárolása
 5. Az érvénytelenség, mint a szerződési szabadság korlátozása
 6. Az atipikus szerződések térnyerése a polgári jogban

 

Elmélet-történeti Tagozat

 1. Jog és erkölcs
 2. Reálszerződések az ókori Rómában
 3. A Habsburg Birodalom állam- és jogtörténetének alapvonalai

 

Közjogi Tagozat

 1. Államfelelősség a nemzetközi jogban és a COVID19 kapcsolata
 2. Alapvető jogok kontra állami beavatkozás a COVID19 kapcsán
 3. Az állami intézkedések hatása az önkormányzatok bevételeire a COVID19 világjárvány idején
 4. Az Európai Unió lépéseinek jogi kihívásai a COVID19 világjárvány leküzdése érdekében
 5. A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet kontra egészségügyi válsághelyzet és veszélyhelyzet

 

A szóbeli forduló

 

A Felvételi Bizottság a pályázatok beérkezési határidejétől számított 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a jelölteket

a) a felvételi írásbeli fordulójának eredményéről,

b) a felvételi szóbeli fordulójának időpontjáról és helyszínéről, valamint

c) a felvételi szóbeli fordulójának témáját kijelölő legalább egy szakcikkről.

 

A felvételi szóbeli fordulójának lebonyolítására a fenti szerinti értesítést követő legalább három, legkésőbb nyolc napon belül sort kell keríteni.

A felvételi szóbeli fordulója nyilvános. A felvételi szóbeli fordulója során a jelölt válaszol a pályamunkája kapcsán felmerülő kérdésekre, majd szabad diskurzus keretében kifejti a megadott szakcikkekkel, valamint az általa írt esszé témájával összefüggő álláspontját. A szóbeli forduló célja, hogy a jelölt számot adjon jogászi érvelés-készségéről. A Felvételi Bizottság a Szabályzat 3. sz. melléklétében szereplő szempontrendszer alapján értékeli a jelölteket.

 

Döntés a felvételről

 

A Felvételi Bizottság a felvételről szóló döntését az írásbeli és szóbeli forduló eredményei alapján a szóbeli forduló napján hozza meg. A felvételi eljárás során összesen 50 pont (fordulónként legfeljebb 25-25) érhető el. Felvételt az a jelölt nyer, aki a felvételi írásbeli és szóbeli fordulóján összesen legalább 35 pontot elért.

A pontszámokat úgy kell megállapítani, hogy a Felvételi Bizottság tagjai a Szabályzat 2., illetve 3. sz. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján egyénileg pontozzák a jelöltek írásbeli és szóbeli teljesítményét, majd a Felvételi Bizottság elnöke az adott jelölt által kapott pontszámokat átlagolja, majd lefelé kerekíti. Az egyes felvételi fordulók hivatalos eredményét az ily módon összesített pontszám jelenti. A Felvételi Bizottság egyes tagjai által adott pontszámok nem nyilvánosak.

Az Elnökség a Felvételi Bizottság döntésétől számított három munkanapon belül tájékoztatja a jelölteket a felvételi eredményéről, valamint a felvételt nyert hallgatók névsorát közzéteszi a Szakkollégium hivatalos weboldalán.

 

 

Pályázat beérkezésének határideje

2020. október 14.

 

A felvételivel kapcsolatos kérdések esetén forduljon bizalommal a Szakkollégium tagjaihoz akár személyesen, akár a szakkollegium@ajk.pte.hu e-mail címen.

 

Kelt Pécsett, 2020. október 5. napján

 

Elnökség

Óriás Nándor Szakkollégium

 

Jelentkezési lap

Felvételi felhívás