Felvételi felhívás 2022-2023-es tanév őszi szemeszter

Felvételi felhívás

 

Az Óriás Nándor Szakkollégium (a továbbiakban: Szakkollégium) a Felvételi Szabályzat 6. §-a alapján a 2022-2023-as tanév őszi szemeszterében felvételt hirdet tagjai közé.

 

A Szakkollégium négy tagozata, a Bűnügyi, Civilisztika, Elméleti-történeti és Közjogi Tagozata lehetőséget biztosít a pályázat benyújtására.

 

Felvételi jogosultság

 

A Szakkollégium által meghirdetett felvételi eljárásra az Állam- és Jogtudományi Kar aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendes jogász szakos hallgató adhatja be jelentkezését, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

 

Tanulmányi követelmények

 

Az a hallgató nyerhet felvételt, akinek a felvételi jelentkezés félévét megelőző két lezárt félévben a súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4.00, és korrigált kreditindex-értéke szintén legalább 4.00, valamint teljesítési a Felvételi Szabályzat 5. §-ában tagozatonként meghatározott tárgyakat:

 

 1. A Bűnügyi Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Büntetőjog 1. elnevezésű kötelező tantárgyat
 2. A Civilisztika Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Polgári jog 1.elnevezésű kötelező tantárgyat.
 3. Az Elméleti-történeti Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette a Római  jog 2. és a Magyar állam- és jogtörténet 2. vagy az Egyetemes állam- és jogtörténet 2. elnevezésű tantárgyakat.
 4. A Közjogi Tagozatba az a hallgató nyerhet felvételt, aki teljesítette az Alkotmányjog 1. vagy a Közigazgatási jog 1. vagy a Nemzetközi jog 1. elnevezésű kötelező tantárgyak valamelyikét.

 

A felvételi eljárás menete

 

A felvételi eljárás lebonyolításáért tagozatonként felállított Felvételi Bizottságok felelnek. A Felvételi Bizottság elnöke a tagozat mentora, tagjai az Elnökség egy tagja, a tagozat vezetője,  illetve a tagozat legalább két tagja.

 

A felvételi eljárás írásbeli és szóbeli fordulóból áll. A hallgató a Szakkollégiumba történő jelentkezését elektronikus úton nyújthatja be a Szakkollégium Elnökségének címezve a szakkollegium@ajk.pte.hu e-mail címen. A hallgató egyidejűleg több tagozathoz is benyújthatja jelentkezését.

 

A hallgató pályázatának tartalmaznia kell

 1. az aktív hallgatói jogviszony-igazolást,
 2. a tanulmányi követelmények teljesítésének ellenőrzését lehetővé tevő, a Tanulmányi Osztály által hitelesített leckekönyvet vagy kreditindexet,
 3. a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot,
 4. a kitöltött és aláírt adatkezelési nyilatkozatot, valamint
 5. a hallgató által választott témában megírt esszét.

 

Az írásbeli forduló

 

A jelölt az írásbeli forduló keretében a jelentkezése során választott tagozat által megjelölt egy témában legfeljebb két oldal terjedelemben esszét (a továbbiakban: pályamunka) nyújt be. A pályamunka végén fel kell tüntetni az elkészítéséhez felhasznált forrásokat. A pályamunka célja, hogy a jelölt számot adjon jogászi gondolkodásmódjáról. A Felvételi Bizottság a Szabályzat 2. sz. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján értékeli a beérkezett pályamunkákat.

 

A Szakkollégium a 2022-2023-as tanév őszi szemeszterében tagozatonként az alábbi esszétémákat adja meg:

 

Bűnügyi Tagozat

 1. Rágalmazás és becsületsértés a közéleti személyek, közszereplők vonatkozásában
 2. A magánvádas eljárás a szexuális erőszak bűncselekmény tükrében
 3. Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt
 4. Időskori devianciák kriminológiai jellemzői
 5. A poligráf működése és szerepe a bűncselekmény felderítése során

 

Civilisztika Tagozat

 1. Az üzleti jogban előforduló morális kérdések
 2. Ajánlat – elfogadás a szerződések körében
 3. A szerződéskötés gyakorlati kérdései
 4. Az előreláthatósági klauzula a deliktuális kárfelelősségi alakzaton belül
 5. A jogi személy létesítésének szabályai

 

Elméleti-történeti Tagozat

 1. A hatósági árszabályozás jogtörténeti és jogelméleti aspektusai
 2. A hatalmaskodás szabályozása
 3. Kivételes hatalmi rendszerek

 

Közjogi Tagozat

 1. Hogyan változott a polgármesterek helyzete a rendkívüli jogrend hatálybalépését követően?
 2. Alkalmazhatóak – e taktikai nukleáris fegyverek fegyveres konfliktus során?
 3. Mi a jelentősége és milyen kihívásokkal néz szembe az EU új mesterséges intelligencia rendelet tervezete?
 4. Hogyan alakul a fogyasztóvédelmi igényérvényesítés az uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendelet tükrében?
 

 

A szóbeli forduló

 

A Felvételi Bizottság a pályázatok beérkezési határidejétől számított 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatja a jelölteket

 1. a felvételi írásbeli fordulójának eredményéről,
 2. a felvételi szóbeli fordulójának időpontjáról és helyszínéről, valamint
 3. a felvételi szóbeli fordulójának témáját kijelölő legalább egy szakcikkről.

 

A felvételi szóbeli fordulójának lebonyolítására a fenti szerinti értesítést követő legalább három, legkésőbb nyolc napon belül sort kell keríteni.

 

A felvételi szóbeli fordulója nyilvános. A felvételi szóbeli fordulója során a jelölt válaszol a pályamunkája kapcsán felmerülő kérdésekre, majd szabad diskurzus keretében kifejti a megadott szakcikkekkel, valamint az általa írt esszé témájával összefüggő álláspontját. A szóbeli forduló célja, hogy a jelölt számot adjon jogászi érvelés-készségéről. A Felvételi Bizottság a Szabályzat 3. sz. melléklétében szereplő szempontrendszer alapján értékeli a jelölteket.

 

Döntés a felvételről

 

A Felvételi Bizottság a felvételről szóló döntését az írásbeli és szóbeli forduló eredményei alapján a szóbeli forduló napján hozza meg. A felvételi eljárás során összesen 50 pont (fordulónként legfeljebb 25-25) érhető el. Felvételt az a jelölt nyer, aki a felvételi írásbeli és szóbeli fordulóján összesen legalább 35 pontot elért.

 

A pontszámokat úgy kell megállapítani, hogy a Felvételi Bizottság tagjai a Szabályzat 2., illetve 3. sz. mellékletében szereplő szempontrendszer alapján egyénileg pontozzák a jelöltek írásbeli és szóbeli teljesítményét, majd a Felvételi Bizottság elnöke az adott jelölt által kapott pontszámokat átlagolja, majd lefelé kerekíti. Az egyes felvételi fordulók hivatalos eredményét az ily módon összesített pontszám jelenti. A Felvételi Bizottság egyes tagjai által adott pontszámok nem nyilvánosak.

 

Az Elnökség a Felvételi Bizottság döntésétől számított három munkanapon belül tájékoztatja a jelölteket a felvételi eredményéről, valamint a felvételt nyert hallgatók névsorát közzéteszi a Szakkollégium hivatalos weboldalán.

 

 

Pályázat beérkezésének határideje 2022. szeptember 25. (vasárnap)

 

 

A felvételivel kapcsolatos kérdések esetén forduljon bizalommal a Szakkollégium tagjaihoz akár személyesen, akár a szakkollegium@ajk.pte.hu e-mail címen.

 

Kelt Pécsett, 2022. szeptember 6.

Óriás Nándor Szakkollégium

Elnökség

 

A felvételihez szükséges dokumentumok