2017/II.

Krónika

| Szám: 2017/II. |
Krónika | Szerző: ÓNSZ Elnökség

A 2017-2018-as tanév őszi féléve több szempontból is tartalmas és kiemelkedő volt az Óriás Nándor Szakkollégium számára. Számos új taggal is bővültünk az őszi felvételi során.

pdf_stb

scriptura17ii_kronika | PDF 424KB

A magánjog közjogiasodásának tendenciája, különös tekintettel a szerződési szabadság korlátozására

| Szám: 2017/II. |
Tanulmányok | Szerző: Benke Lúcia

A jogrendszer kettős, magánjogra, illetve közjogra történő felosztása Ulpianus nevéhez köthető. Az általa a Digestában meghatározott fogalom szerint „Közjog az a jog, amely a római állam státuszát érinti, a magánjog pedig az a jog, amely a magánfelek hasznára van.”

pdf_stb

scriptura17ii_benke | PDF 476KB

A pótmagánvád intézményét érintő egyes problematikus kérdések

| Szám: 2017/II. |
Tanulmányok | Szerző: Czotter Regina

pótmagánvádas eljárást gyakran illetik a régi/új jogintézmény kifejezéssel. Ezt megalapozza az 1896-os Bp. utáni több évtizedes szünet, mely nem engedett teret a sértett pótmagánvádlóként való fellépésének. Az 1954. évi V. törvény ideje alatt, szovjet szabályozás hatására kizárólag az állami büntetőigénynek engedtek teret. Később ismételten felismerték, hogy az ügyész vádmonopóliumának korrekciójaként szükség van erre a jogintézményre, így az 1998. évi XIX. törvény életre keltette.

pdf_stb

scriptura17ii_czotter | PDF 531KB

Magyar írástörténet

| Szám: 2017/II. |
Tanulmányok | Szerző: dr. Hengl Melinda

A paleográfia (írástörténet) az írások kialakulásával, fejlődésével, elterjedésével, régi írások megfejtésével és átírásával foglalkozó tudomány, amely fontos forrása a művelődés- és oktatástörténetnek.

pdf_stb

scriptura17ii_hengl | PDF 527KB

Átértékelt közigazgatási eljárás – az ügyfélbarát közigazgatás szempontjából

| Szám: 2017/II. |
Tanulmányok | Szerző: Fajtai Krisztina

A magyar jogalkotásban általános eljárási szabályok felállítására az első kísérlet a XX. század elején történt meg. Az első jelentős eljárási kódexünk az 1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól (továbbiakban: Et.). Az Et. elfogadását közel negyed századdal követte az első jelentős novella, az Áe.

pdf_stb

scriptura17ii_fajtai | PDF 510KB

A jogorvoslati rendszer legfontosabb változásai a közigazgatási eljárásjogban

| Szám: 2017/II. |
Tanulmányok | Szerző: Nagy Katalin

Az Országgyűlés 2016. december 6-án elfogadta a 2016. évi CL. törvényt az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.), amely 2018. január 1-jén fog hatályba lépni. Az új jogszabály hatálybalépésével a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) hatályát veszti. Az Ákr. hatálybalépése számos újdonságot jelent a közigazgatási eljárásjogunkra nézve, jelen tanulmány a jogorvoslati rendszer átalakításának kérdésével foglalkozik. A közigazgatási eljárásjog e területe alapjaiban fog átalakulni 2018-tól, és a reform az ügyfelekre nézve az alapvető jog gyakorlási módjának megváltozását fogja jelenteni. Tanulmányomban röviden érintem magát a jogorvoslathoz való jog tartalmát, érvényesülésének kritériumait, majd a Ket-ben ismert jogorvoslati eljárásokat az Ákr-beli szabályzásukkal hasonlítom össze.

pdf_stb

scriptura17ii_nagy | PDF 550KB

A ius ad bellumtól a kollektív biztonság rendszeréig vezető út állomásainak összehasonlítása

| Szám: 2017/II. |
Tanulmányok | Szerző: Szijártó István

A nemzetközi kapcsolatokra bináris rendszerként tekinthetünk abból a szempontból, hogy az államok közötti háborút béke, a békét pedig háború követte, és így tovább. Napjainkban e probléma feloldására nemzetközi viták békés rendezésének nemzetközi jogi kötelezettsége ad lehetőséget, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Alapokmányának 1. és 2. cikkén alapszik.

pdf_stb

scriptura17ii_szijarto | PDF 511KB

MiFID rezsim és az abban bekövetkező változások

| Szám: 2017/II. |
Tanulmányok | Szerző: Szívós Alexander

Markets in Financial Instruments Directive, ismertebb nevén MiFID irányelv, egy egységes szabályrendszer kialakítását hivatva 2007. november 1. óta alkalmazandó az Európai Unió (továbbiakban: EU) egész területén. Létrehozásának szükségessége onnan eredeztethető, hogy az ezredfordulót követően egyre több vállalkozás lépett elő a pénzügyi piacok aktív szereplőjévé, portfoliójuk sokkal összetettebb és szélesebb körű szolgáltatásokat kínált, mint korábban, az ebből levont következtetések értelmében pedig világossá vált, hogy a közösségi jogi kereteknek le kell fedniük a befektető-központú tevékenységek teljes körét.

pdf_stb

scriptura17ii_szivos | PDF 504KB