Reflexió

A Rosneft-ügy jelentősége az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

| Szám: 2023/I. |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Balogh Márton

Az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: Európai Bíróság v. Bíróság v. EUB) feladata az Európai Unió jogának tiszteletben tartása a Szerződések értelmezése és alkalmazása során. A Bíróság eljárásának jogalapját elsősorban az általános felülvizsgálati jogkör alapján biztosított (az imént hivatkozott EUSZ 19. cikk) jogköreire alapozhatja, azonban a Közös Kül- és Biztonságpolitikában (továbbiakban: KKBP) korlátozott hatásköre van.

 

pdf_stb

scriptura23i_balogh | PDF 352KB

Valóban alapvető státusz az uniós polgárság? Avagy a jogállás múltja, jelene és jövője

| Szám: 2023/I. |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Holéczy Laura Anna

Az uniós polgárság státusza napjainkra több, mint három évtizedre visszanyúló múlttal rendelkezik, a jogállást ugyanis az 1992. évi Maastrichti Szerződés hívta életre, amelynek nyomán az Európai Unióról szóló szerződés 9. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 20. cikkében is rögzítést nyert, hogy „uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára”.

 

pdf_stb

scriptura23i_holeczy | PDF 362KB

A praetori jogfejlesztés eredményei a dologi jog körében

| Szám: 2023/I. |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Kis Rebeka

A Római Birodalomban a preklasszikus kor évtizedeiben gyökeres társadalmi-gazdasági változás ment végbe. A hódítások következtében a birodalom területe jelentősen megnövekedett, mely során idegen területek bekebelezésére is sor került. Ez vezetett ahhoz, hogy az idegen befolyás hatására gyökeres változások mentek végbe mind a jog területén, mind pedig a gazdasági struktúrában.

pdf_stb

scriptura23i_kis | PDF 342KB

A kárfelszámítást befolyásoló tényezőkről I. – A kár- és kockázattelepítés, valamint a felróható károsulti közrehatás

| Szám: 2023/I. |
Aktuális, Reflexió | Szerző: Szentes Dalma

E tanulmány mottóját Ulpianus római jogtudóstól kölcsönöztem, aki a jog parancsaként a következőket fogalmazta meg: „tisztességesen élni, senkinek sem ártani, mindenkinek megadni, ami neki jár”. A kártérítési jogban különösen a középső elem bír jelentőséggel, ezt fejezi ki Polgári Törvénykönyvünk is a károkozás általános tilalmazásával (neminem laedere elve). Ugyanakkor, ha mindenki betartaná a törvényi tilalmat, a kártérítési jogra mint speciális szabályrendszerre nem is lenne szükség a társadalom megfelelő működéséhez.

pdf_stb

scriptura23i_szentes | PDF 328KB

Döntéshozatal az Európai Unió külpolitikájában

| Szám: 2022/II. |
Reflexió | Szerző: Balogh Márton

Reflexiómban az Európai Unió Közös Kül- és Biztonságpolitikájának a döntéshozatali mechanizmusát, rendhagyó szabályozását és a szankciórendszerét fogom elemezni, amelyhez a 2022/267/KKBP határozatot is megvizsgálom.

pdf_stb

scriptura22ii_balogh | PDF 192KB

A krími konfliktus történeti előzményei

| Szám: 2022/II. |
Reflexió | Szerző: Kőszegi Gergő - Zaka Noémi Maja

A Krím-félsziget sorsa napjainkban az egész világot foglalkoztatja, és nem volt ez máshogy a múltban sem. A történelem során ennek a területnek a sorsa több konfrontációhoz vezetett, melyben fontos szerepe volt a nemzetközi gazdálkodás szempontjából kulcsfontosságú kikötővárosainak, például Harkivnak vagy Mariupolnak. A jelenleg is húzódó háborús helyzet Földünk számos térségére befolyással van, és mindemellett kihat a polgárok mindennapi életére is, elég csak egy pillantást vetnünk a tőzsdei változásokra. Véleményünk szerint úgy lehet igazán megérteni a jelen történéseit, ha előtte megismerjük az ezt kiváltó történelmi eseményeket és azok hátterében meghúzódó hatalmi viszonyokat, így tanulmányunk fókuszába a krími konfliktus előzményeinek, Oroszország és Ukrajna ehhez kapcsolódó történelmének és a jelenkor helyzetének bemutatását helyeztük, kitekintve a 2014-es események mellett a 2022-es ukrán-orosz szembenállás alapjaira is.

pdf_stb

scriptura22ii_koszegi_zaka | PDF 190KB

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról

| Szám: 2022/II. |
Reflexió | Szerző: Várallai Luca

Magyarország szociális ellátását, a szociális igazgatás főbb ágazatait az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a végrehajtási rendeletek szabályozzák. A törvény célja, hogy meghatározza a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a szociális ellátások formáit, szerkezetét, azok intézményesülését, valamint a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, érvényesítési garanciáit.

pdf_stb

scriptura22ii_varallai | PDF 195KB

A szerzői jog nem játék: miért ellentmondásos a videójátékok műszaki védelmi intézkedéseinek szabályozása az EU szerzői jogában?

| Szám: 2021/II. |
Reflexió | Szerző: Kovács András Félix

A videójátékok napjainkra tagadhatatlanul a mainstream kultúra részévé váltak. Ez amellett, hogy jelentős népszerűséggel és gazdasági súllyal jár, lehetőséget adott arra, hogy művészeti igényességgel elkészített, komoly esztétikai értékkel rendelkező alkotások is szülessenek. Akár tehát pusztán materiális, akár ezen túlmutató okok miatt, de érdemes figyelmet fordítani a videójátékok szabályozására, különösen a szerzői jog terén.

pdf_stb

scriptura21ii_kovacs | PDF 153KB