Lapszámok

A perszonalizált marketing és az európai adatvédelmi rendelet


Napjainkban a közösségi média térhódítása nagymértékben befolyásolja többek között a vásárlási és szociális viselkedésünket, amelynek egyaránt vannak pozitív és negatív hozadékai is. Anélkül, hogy állást foglalnánk, egy dolgot biztosan kijelenthetünk: a technológiai fejlődés részeként létrejött közösségi média platformok stabil és meghatározó jelenségként formálják az életünket.

pdf_stb

scriptura19i_bekesibreszkovicsfuchsmolnar | PDF 338KB

Közösségi finanszírozási formák szabályozási tendenciái

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Breszkovics Botond

A XXI. század modern technológiája, különösen az internet alapú szolgáltatások elterjedése az új forrásgyűjtési módok kialakulását eredményezték. Ezek közül is kiemelkedik népszerűségével a széles tömegeket elérő közösségi finanszírozás (crowdfunding-CF).

pdf_stb

scriptura19i_breszkovics | PDF 337KB

A joggal való visszaélés tilalmának elméleti és gyakorlati tapasztalatai a munkaviszonyban

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Farkas Szabolcs László

Visszaél-e a jogával a munkáltató, ha úgy válik meg alkalmazottjától, hogy a felmondás indoka ugyan megfelel a Munka Törvénykönyvében támasztott világosság, valóság és okszerűség követelményének, de a háttérben húzódó valódi indok maga a bosszú? Mit tehet a sérelmet szenvedett fél, ha a munkáltatói intézkedés látszólag megfelel a jogszabályoknak, de a joggyakorlása rendeltetésellenes?

pdf_stb

scriptura19i_farkas | PDF 287KB

A szuicid magatartások büntetőjogi értékelése a tradicionális és a hatályos magyar jogban

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Fuchs Vivien és Kutnyánszky Luca

Tanulmányunkban az öngyilkosságban közreműködést, mint önálló bűncselekményt vizsgáljuk, illetve a tényállással kapcsolatban felmerülő dogmatikai kérdéseket tekintjük át. Először is azt kell megvizsgálni, mit nevezünk szuicid magatartásnak. A szakirodalom úgy tartja 3 feltétel együttes fennállása esetén beszélhetünk róla.

pdf_stb

scriptura19i_fuchskutnyanszky | PDF 291KB

Az állatkínzás büntetőjogi szabályozása Magyarországon

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Iglódi Viktória

Dolgozatomban az állatkínzás magyarországi büntetőjogi tényállásá válását, valamint a hatályos szabályozását szeretném ismertetni, mégpedig az alábbi főbb témakörök bemutatásával: a jogi szabályozás megalkotásáig vezető út, valamint a kapcsolódó törvényi rendelkezések és azok elemzése.

pdf_stb

scriptura19i_iglodi | PDF 475KB

Az Egyesült Államok 2016. évi elnökválasztása és az orosz befolyás az erőszak tilalmának tükrében

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Petrovits Roberto

Az Egyesült Államok legutóbbi elnökválasztásának sajtóvisszhangja a korábbiakhoz viszonyítva páratlan volt, és még most is sok tisztázatlan kérdés maradt körülötte. A közösségi média felületek felhasználásával és az internet biztosította gyors információáramlás kihasználásával – részben már bizonyítottan, részben feltételezetten – orosz felhasználók próbálták befolyásolni az elnökválasztást.

pdf_stb

scriptura19i_petrovits | PDF 328KB

A kriminalisztika szerepe a büntetőeljárásban

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Rengel Dóra

Tanulmányom tárgya a kriminalisztika jelentőségének kifejtése a büntetőeljárásban. Véleményem szerint e téma aktualitása a XXI. században megkérdőjelezhetetlen, ugyanis a kriminalisztikára, mint az egyik legfontosabb ténytudomány alkalmazására napjainkban egyre nagyobb szüksége van minden kontinentális jogrendszernek, ahhoz, hogy minél, több bűncselekmény felderítést nyerjen, ami által a látens bűnözés visszaszoríthatóvá válna, ez pedig egyfajta gátat képezne a bűnelkövetők számára a jövőbeni bűncselekmények elkövetésétől való távolmaradásra

pdf_stb

scriptura19i_rengel | PDF 300KB

A digitális analfabetizmus kapcsolata a reintegráció sikertelenségével

| Szám: 2019/I. |
Tanulmányok | Szerző: Rónai Veronika

Munkám a büntetés-végrehajtás egyik legfontosabb kérdésével, a reintegrációval foglalkozik. Ezen belül is az elítéltek reintegrációs folyamatának egyik speciális sikertelenségével, az információs világba való visszailleszkedéssel. A szabadságvesztésre ítélt terheltek visszavezetése a társadalomba korábban is nehézségeket okozott, de a technológia ugrásszerű növekedésének köszönhetően ez eddig sosem látott méreteket ölt.

pdf_stb

scriptura19i_ronai | PDF 296KB