Lapszámok

Szexuális bűncselekmények a viktimológia tükrében

| Szám: 2023/I. |
Tanulmányok | Szerző: Kiss Balázs - Soltész Evelin

Napjainkban hazánkban és nemzetközi viszonylatban is különösen nagy médiafigyelmet kapnak a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs ellen elkövetett bűncselekmények áldozatai. Ezen bűncselekményekkel nap mint nap találkozhatunk a közösségi felületeken, televíziós csatornákon, és a nyomtatott sajtóban is.

pdf_stb

scriptura23i_kiss_soltesz | PDF 901KB

A Hold és egyéb égitestek ásványi anyagainak kitermelése

| Szám: 2023/I. |
Tanulmányok | Szerző: Kemény Bálint - Szántó Soma

Az emberiséget az írott történelem kezdete óta foglalkoztatja, hogy mit is rejteget az égbolt, vajon mi várhat rá a csillagok között; a civilizáció fejlődése során valamennyi kultúrában megjelent a késztetés a világűr misztériumainak feltárására. Az űrkutatás a XX. században a hidegháború és vele együtt az űrverseny beköszöntével tett szert központi szerepre: 1957-ben fellőtték az első műholdat, a Szputnyik-1-et, 1961-ben pedig Jurij Gagarin első emberként járt az űrben. E mérföldkő-jelentőségű események bekövetkezte után minden kétséget kizáróan nyilvánvalóvá vált a nemzetközi közösség tagjai számára, hogy elkerülhetetlen eme új jogterület behatárolása, alapvető szabályainak lefektetése.

pdf_stb

scriptura23i_kemeny_szanto | PDF 429KB

A Rosneft-ügy jelentősége az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

| Szám: 2023/I. |
Reflexió | Szerző: Balogh Márton

Az Európai Unió Bíróságának (továbbiakban: Európai Bíróság v. Bíróság v. EUB) feladata az Európai Unió jogának tiszteletben tartása a Szerződések értelmezése és alkalmazása során. A Bíróság eljárásának jogalapját elsősorban az általános felülvizsgálati jogkör alapján biztosított (az imént hivatkozott EUSZ 19. cikk) jogköreire alapozhatja, azonban a Közös Kül- és Biztonságpolitikában (továbbiakban: KKBP) korlátozott hatásköre van.

 

pdf_stb

scriptura23i_balogh | PDF 352KB

Valóban alapvető státusz az uniós polgárság? Avagy a jogállás múltja, jelene és jövője

| Szám: 2023/I. |
Reflexió | Szerző: Holéczy Laura Anna

Az uniós polgárság státusza napjainkra több, mint három évtizedre visszanyúló múlttal rendelkezik, a jogállást ugyanis az 1992. évi Maastrichti Szerződés hívta életre, amelynek nyomán az Európai Unióról szóló szerződés 9. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 20. cikkében is rögzítést nyert, hogy „uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára”.

 

pdf_stb

scriptura23i_holeczy | PDF 362KB

A praetori jogfejlesztés eredményei a dologi jog körében

| Szám: 2023/I. |
Reflexió | Szerző: Kis Rebeka

A Római Birodalomban a preklasszikus kor évtizedeiben gyökeres társadalmi-gazdasági változás ment végbe. A hódítások következtében a birodalom területe jelentősen megnövekedett, mely során idegen területek bekebelezésére is sor került. Ez vezetett ahhoz, hogy az idegen befolyás hatására gyökeres változások mentek végbe mind a jog területén, mind pedig a gazdasági struktúrában.

pdf_stb

scriptura23i_kis | PDF 342KB

A kárfelszámítást befolyásoló tényezőkről I. – A kár- és kockázattelepítés, valamint a felróható károsulti közrehatás

| Szám: 2023/I. |
Reflexió | Szerző: Szentes Dalma

E tanulmány mottóját Ulpianus római jogtudóstól kölcsönöztem, aki a jog parancsaként a következőket fogalmazta meg: „tisztességesen élni, senkinek sem ártani, mindenkinek megadni, ami neki jár”. A kártérítési jogban különösen a középső elem bír jelentőséggel, ezt fejezi ki Polgári Törvénykönyvünk is a károkozás általános tilalmazásával (neminem laedere elve). Ugyanakkor, ha mindenki betartaná a törvényi tilalmat, a kártérítési jogra mint speciális szabályrendszerre nem is lenne szükség a társadalom megfelelő működéséhez.

pdf_stb

scriptura23i_szentes | PDF 328KB

Krónika

| Szám: 2022/II. |
Krónika | Szerző: ÓNSZ Elnökség

A 2022/2023-as tanév őszi szemeszterében is számos szakmai és csapatépítő programon vehettek részt a szakkollégium tagjai. Ugyanakkor ez a félév legfőképpen az elméleti és gyakorlati elmélyülésről szólt, a Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulója állt a középpontban.

pdf_stb

scriptura22ii_kronika | PDF 113KB

Az automatizált és autonóm járművek megjelenésével kapcsolatos büntetőjogi kihívások

| Szám: 2022/II. |
Tanulmányok | Szerző: Botló Andrea

A technológiai innováció napjainkban rendkívül felgyorsult, számos új technikai lehetőség előtt nyitva meg a kaput. Ezt a rohamos fejlődést Ipar 4.0-nak nevezzük, melynek egyik legfontosabb vívmánya az automatizált és az autonóm járművek megjelenése. Ezek a járművek, bár segítik – illetve idővel akár át is alakíthatják – mindennapjainkat, számos új kihívás elé állítják mind a jogalkotást, mind a jogalkalmazást.

pdf_stb

scriptura22ii_botlo | PDF 255KB