Lapszámok

A hálapénz erkölcsi és büntetőjogi megítélése Magyarországon

| Szám: 2020/II. |
Tanulmányok | Szerző: Nagy Alexandra

A hálapénz intézménye évtizedek óta megosztó részét képezi a társadalmi felfogásnak. Az Országgyűlés 2020. október 6-án elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt, mely jelentős mértékű változásokat hozott az egészségügy területén. A törvény rendelkezései alapján kiegészült a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) korrupciós bűncselekményekre vonatkozó része is, aminek következtében 2021. január 1-től a korábban oly sok vitát generáló hálapénz adása is büntetőjogi szankciót vonhat maga után.

pdf_stb

nagy_alexandra | PDF 177KB

A fogyasztói döntések befolyásolásának szabályozása és pszichológiája napjainkban

| Szám: 2020/II. |
Tanulmányok | Szerző: Rengel Dóra

Napjainkban szinte nem telik el úgy egyetlen nap sem, hogy ne találkoznánk a reklámoknak valamilyen formájával, hiszen a vállalatok tömkelegének elsődleges célja a fogyasztók bizalmának megnyerése, amely céljuk eléréséhez egyre több és több platform áll a rendelkezésükre, mint például a plakátok, rádióműsorok, tévés vagy internetes videók, vagy akár a többféle formában testet öltő hirdetések. Ilyen a fogyasztókat befolyásoló tartalom nemcsak a reklámokban, hanem akár az érintett vállalkozás általános szerződési feltételeiben, üzletszabályaiban vagy akár díjszabásaiban is megjelenhet, a lényeg, hogy ezek a fogyasztó számára a döntésük meghozatala előtt váljék megismerhetővé.

pdf_stb

rengel_dora | PDF 243KB

Az európai büntetőjog területi hatálya: az opt-out és a vészfékmechanizmus hatása az Európai Unió tagállamai büntető igazságügyi együttműködésére

| Szám: 2020/II. |
Tanulmányok | Szerző: Szijártó István

Az Európai Unióról szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 3. cikkének (2) bekezdése célul tűzi ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség (a továbbiakban: SZBJT) létrehozását. Az SZBJT egy átfogó politikaterületet jelent az Európai Unió politikái között, méghozzá a tagállamok közötti bel- és igazságügyi együttműködés foglalatát. Itt találhatók többek között a tagállamok között megvalósuló büntető igazságügyi együttműködés alapvető szabályai is.

 

pdf_stb

szijarto_istvan | PDF 215KB

Az eutanázia büntetőjogi vonatkozásai

| Szám: 2020/I. |
Tanulmányok | Szerző: Auer Gréta

Az eutanázia fogalmának ugyan nincs konkrét, általánosan elfogadott, annak minden szegmensére kiterjedő, teljesen átfogó meghatározása, a tanulmányban mégis szeretném ennek a sokszor ellentmondásos jelentéssel bíró kifejezésnek a lényegét megragadva ismertetni a legfontosabb jellemzőket, történeti csomópontokat és egyes szorosan ide kapcsolódó ítéleteket. Az eutanázia meghatározása szerzőnként, intézményenként és kultúránként, sőt tudományterületenként is eltérő jelentéstartalommal bír. Egy fogalmilag tág, sok mindent magába foglaló kifejezésről beszélhetünk, amely mögött az orvosi hivatás nemessége és az emberélethez és méltósághoz való joga egyaránt meghúzódik.

pdf_stb

scriptura20i_auer | PDF 318KB

A munkaszerződés (szolgálati szerződés) a magyar magánjogi kodifikációs törekvésekben

| Szám: 2020/I. |
Tanulmányok | Szerző: Békési Gábor

A munkajog közel két évszázados fejlődése során fokozatosan elvált a klasszikus magánjogtól, anélkül azonban, hogy ennek elveit és értékeit száműzte volna. Napjainkban e jogterület a magánjog erősen „közjogiasított” része. Kutatásomban e jogfejlődés azon korszakával foglalkozom, amelyben a munkaszerződést (szolgálati szerződést) hazánkban még a magánjogi kódexek (tervezeteinek) keretein belül törekedtek szabályozni. Áttekintem a magyar magánjogi kodifikációs folyamatot a magánjog modernizációjának kezdetétől a II. világháború kitöréséig e jogintézmény szabályozásának vonatkozásában. Annak ellenére, hogy sem „A Magyar Általános Polgári Törvénykönyv Tervezete” (1900), sem a Magyarország Magánjogi Törvénykönyvének Törvényjavaslata” (1928) (MMT) végül nem emelkedett törvényi erőre, jelentősen hatottak a bírói gyakorlatra, ugyanis a kódexek már megjelenésüktől szokásjogként kerültek befogadásra (illetve a szokásjog tételeit rögzítették).

pdf_stb

scriptura20i_bekesi | PDF 220KB

A korrupció helyzete és büntetőjogi szabályozása Magyarországon

| Szám: 2020/I. |
Tanulmányok | Szerző: Botló Andrea

A tanulmányom témája a korrupció, amiről bátran állíthatom, hogy egyidős az emberiséggel. Mindig is volt és mindig is lesz, véleményem szerint az ember természetéből adódóan túlzottan utópisztikus lenne azt gondolni, hogy egyszer majd csak eltűnik. Egy nagyon összetett, nehezen megfogható jelenséggel állunk szemben, amely az élet minden területén jelen van, előbb-utóbb, valamilyen formában mindannyian találkozunk vele. Hazánkban is számos formája ismert, jelen van az egészségügyben, az oktatásban, a közigazgatásban, a politika világában, a vállalatok működésében, és a sort a végtelenségig lehetne folytatni. A korrupció elleni hatásos fellépés, akár a prevenció, akár a represszió eszközeit alkalmazva elengedhetetlen a demokrácia, a jogállam megfelelő működésének biztosításához. A dolgozatomban bemutatom a korrupció fogalmát, jellemzőit, mérésének módjait, a Magyarországon hatályos és az ezt megelőző büntetőjogi szabályozását, illetve a korrupció ellen folytatott harc egyéb eszközeit.

pdf_stb

scriptura20i_botlo | PDF 289KB

Online üzleti modellek és fogyasztóvédelem

| Szám: 2020/I. |
Tanulmányok | Szerző: Breszkovics Botond

Napjainkban az online tér és a technológia által teremtett innovatív lehetőségek a globális információs hálózatok specifikus erőforrásaihoz való általános hozzáférés bárki számára könnyen elérhetővé vált. A kialakult állapot előképeit a XXI. század hajnalán tálájuk, amikor az internet megjelenése és globális elterjedése élénkítően hatott a gazdasági folyamatokra nem kevésbé a kereskedelmi szokásokra.

pdf_stb

scriptura20i_breszkovics | PDF 222KB