Tanulmányok

Analysation of the Intra-Corporate Transfer Directive

| Szám: 2018/II. |
Tanulmányok | Szerző: Benke Lúcia

As a result of demographic changes in the EU a decline in employment can be perceived since 2010. This decline was foreseeable, since The European Commission indicated it in its Green Paper, issued in 2004 on an EU approach to managing economic migration. In the Green Paper the Commission expressed the need to review the immigration policy of the EU in a longer term.

pdf_stb

scriptura18ii_benke | PDF 215KB

Drónhasználat: játékszer vagy új veszélyes üzem?

| Szám: 2018/II. |
Tanulmányok | Szerző: Weich Lili

A XIX. század a vasút aranykora volt, a XX. század első felében az autó tartotta lázban az embereket, ennek a századnak a második felében pedig a repülés nyert egyre nagyobb teret magának. Kicsit ugyan elhamarkodottnak tűnhet kijelenteni, hogy a XXI. század a drónoké lesz, de az egészen biztos, hogy az elmúlt pár évben megállíthatatlanul terjednek, használóik köre egyre gyarapodik, így ésszerűnek tűnik elébe menni a problémáknak és szabályozás alá vonni őket, még mielőtt kaotikussá válna a helyzet.

pdf_stb

scriptura18ii_weich | PDF 160KB

Van-e létjogosultsága Biztonsági Tanács határozatai jogszerűségi felülvizsgálatának?

| Szám: 2018/II. |
Tanulmányok | Szerző: Szijártó István

A nemzetközi kapcsolatokra bináris rendszerként tekinthetünk abból a szempontból, hogy az államok közötti háborút béke, a békét pedig háború követte, és így tovább. Napjainkban e probléma feloldására a nemzetközi viták békés rendezésének nemzetközi jogi kötelezettsége ad lehetőséget, amely az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Alapokmányának 1. és 2. cikkén alapszik.

pdf_stb

scriptura18ii_szijarto | PDF 249KB

Az alkoholizmus, valamint az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései, a magyar alkoholpolitika és annak hiányosságai

| Szám: 2018/II. |
Tanulmányok | Szerző: Schubert Bálint

Az alkoholfogyasztást napjainkban kettős megítélés övezi. Egyrészről az alkohol az emberi történelem kezdeteitől fogva végigkísér minket, ezért a legtöbb társadalomban engedékenyebb, elfogadóbb normák érvényesülnek vele szemben. Másrészről az alkohol, különösképp a túlzott alkoholfogyasztás hatása és szerepe a bűnözési tendenciákban is széleskörűen elfogadott, éppen ezért úgynevezett kriminogén tényezőként tartják számon.

pdf_stb

scriptura18ii_schubert | PDF 179KB

A visszaküldés tilalma és a kínzás tilalma összefüggései az EJEB gyakorlata alapján

| Szám: 2018/II. |
Tanulmányok | Szerző: dr. Mészáros Orsolya

A tanulmány célja, hogy egyrészt bemutassa a non-refoulement elvének és az Emberi Jogok Európai Egyezménye (továbbiakban EJEE) 3. cikkének, nevezetesen a kínzás tilalmának kapcsolatát. Tekintettel arra, hogy egyrészt a menekültügyi rendszer egyik legjelentősebb elve a kiutasítás tilalma, másrészt az emberi jogi védőháló részeként a kínzás tilalma elsőbbségének valamilyen módon össze kell kapcsolódnia.

pdf_stb

scriptura18ii_meszaros | PDF 244KB

A gondatlanság megítélése a büntetőjogban

| Szám: 2018/II. |
Tanulmányok | Szerző: Fuchs Vivien

A XXI. században már kevésbé tárgyalt, ám véleményem szerint megkerülhetetlen kérdés a bűnösség, illetve ennek formái. Ezen belül a gondatlanság, mivel az utóbbi időben egyre kevesebb szó esik a bűnösség ezen alakzatáról. Ezzel ellentétes tendenciaként a gondatlanság megállapítása, illetve megítélése a gyakorlatban sok esetben nem teljesen egyértelmű.

pdf_stb

scriptura18ii_fuchs | PDF 201KB

Breach of contract: theoretical explanations in according to CESL and CISG

| Szám: 2018/II. |
Tanulmányok | Szerző: dr. Bergendi-Rácz Diána

After the Second World War, jurists had a common purpose to create an international commercial codex which was applicable for lots of commercial case, especially in international sale of goods. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (hereinafter: CISG) is the solution in this situation.

pdf_stb

scriptura18ii_bergendi_racz | PDF 170KB

A vezető tisztségviselők polgári jogi felelősségének egyes kérdései

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Bánfai Edina

A vezető tisztségviselők felelősségére vonatkozó bizonyos rendelkezések már a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatálybalépését
megelőzően ellenérzéseket váltottak ki még a szakmabeliek egy jelentős részéből is, ami e
rendelkezések igen rövid időn belüli hírhedtté válásához vezetett vagy, ahogy Vékás Lajos
professzor fogalmazott: „ez volt az első kifejezetten mondvacsinált probléma az új polgári
törvénykönyvvel kapcsolatban”. Akár mondvacsinált volt a probléma, akár nem, azt egészen
2016 júniusáig nem sikerült megoldani és akkor is csak egy olyan Ptk.-t módosító csomag
elfogadása árán, mely a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat is érintette. A vezető
tisztségviselők felelősségére vonatkozó rendelkezések módosítása ellen Vékás Lajos professzor
nyílt levélben tiltakozott, amit még 2016 januárjában egy nyílt vita követett a Magyar Jogász
Egylet szervezésében. A Ptk.-ba bekerült, a sajtó és a jogvégzett emberek által egyaránt vitatott
6:541. §-t végül a T/10528. számú törvényjavaslattal hatályon kívül helyezték.

pdf_stb

scriptura16ii_banfai | PDF 552KB