Tanulmányok

Óriás Nándor és a római közjog A 130 éve született professzor emlékezete

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Pókecz Kovács Attila

Óriás Nándorra (1886–1992) a pécsi jogi kar egykori legendás római jogi professzorára történő
emlékezés nem csupán születésének 130. évfordulója kapcsán nyer aktualitást, hanem a
korábban ismert, életrajzát módosító dokumentumoknak a közelmúltban való előkerülése
szintén szükségessé teszi életének, munkásságának rövid értékelő bemutatását. Egerben és
Pécsett is oktató Óriás Nándor életművével már több tanulmány is foglalkozott, ezért rövid
értekezésemben csupán az új adatok dokumentálására és a szélesebb nyilvánosság előtt eddig
ismeretlen közjogi írásának (Óriás Nándor: N. A. Maskin: Augustus principátusa c. művének
ismertetése) vizsgálatára törekszem.

pdf_stb

scriptura16ii_pokecz_kovacs | PDF 584KB

Az angolszász birtokvédelmi rendszer tanulságai a magyar szabályozás szempontjából

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Schmidt Virág

A tanulmányom alapját képező birtokvédelmi kutatás aktualitását igazolja a magyar bírósági
eljárás átalakulása – különösen anyagi jogi (Ptk. 5:5-5:8 §§) és eljárásjogi (Pp. XX/A. Fejezet)
szempontból –, illetve a jegyző általi birtokvédelmi eljárás – melyre eddig a Ket. szabályozása
volt irányadó – új alapokra helyezése (17/2015. (II. 16.) Korm. Rend.).

pdf_stb

scriptura16ii_schmidt | PDF 566KB

A választójogi szabályozás és az általános választójog kérdése a Magyar Királyságban 1906 és 1918 között

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Suhajda Máté

Cikkemhez azért választottam ezt a témát, mert a Monarchia választójogi szabályozása, és az
általános választójog hiánya a Magyar Királyságban meghatározó szerepet játszott a
felbomlásában. Ezt a kérdést egy korábbi munkámban érintőleg már tárgyaltam, de úgy ítéltem
meg, hogy további vizsgálódásra érdemes.

pdf_stb

scriptura16ii_suhajda | PDF 542KB

A római jogi haszonélvezet tárgya, sajátos fejlődéstörténetének tükrében

| Szám: 2016/II. |
Tanulmányok | Szerző: Vajdai Anita

A római jogi haszonélvezet, a témakörben született számos tanulmány és kutatás ellenére is sok
megválaszolatlan kérdést vet fel.
Tanulmányomban a jogintézmény egy elsőre meglehetősen egyértelműnek és
tisztázottnak tűnő aspektusával, a haszonélvezeti jog tárgyával foglalkozom.
A haszonélvezet kialakulásának körülményein, fejlődéstörténetén és definícióján
keresztül igyekszem bemutatni, hogy a haszonélvezeti jog tárgya, az azt alkotó, haszonélvezőt
megillető jogosultságok rendszere a jogirodalomban általánosan elfogadottnál valójában sokkal
kiterjedtebben és árnyaltabban vizsgálandó.

pdf_stb

scriptura16ii_vajdai | PDF 569KB